Välkommen till INNENCO.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi er för bolagets framtida emissioner.

Med vänliga hälsningar Innenco

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Anmälan om förvär av aktier i INNENCO

Teckningstid: Pågående
Teckningskurs: 3 Sek per aktie.
Emissionens storlek: Totalt 15 miljoner SEK / 5 000 000 Aktier.
Marknadsplats: Nasdaq FIRST NORTH & Nordamerika Kanada TSX.
Tilldelning & betalning: Vid betalning tillses att aktieförvärvet införs i INNENCOs aktiebok via vår samarbetspartner Nordiska Värdepappersregistret (se nedan för mer detaljer).
1
Antal aktier
2
Namn & adress
3
Kontaktuppgifter
1
Antal aktier
2
Namn & adress
3
Kontaktuppgifter
1
Antal aktier
2
Namn & adress
3
Kontaktuppgifter

Efter du skickat din anmälan kommer du få ett mail från vår samarbetspartner Get Accept som är en digital signeringstjänst. Följ instruktionerna i det mailet för att slutföra ditt aktieförvärv. Det brukar ta ca 20 minuter innan mailet kommer.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kort om INNENCO

Vem är innenco?

INNENCO är en framväxande ledare inom forskning och utveckling av uppvärmning, kylning och energilagring för alla typer av byggnader. Vi utvecklar, tillverkar och levererar energisnåla koncept till marknaden som minimerar driftskostnaderna, minskar effekttoppar och ökar inomhuskomforten.

Konceptet består av två nyckelprodukter Active Elements och INNENCO Smart Control. Active Elements är ett integrerat rörsystem i byggnadskonstruktionen liknande ett golvvärmesystem. Active Elements och byggnadskonstruktionen är anslutna till INNENCO Smart Control, vilken ger värdefull data och kontroll och är kompatibel med artificiell intelligent systemdrift. Med INNENCOs insats har man visat besparingar på mer än 75% av energianvändningen under kalla klimatförhållanden och 40% under varma klimatförhållanden.

vad gör produkten unik?

Våra produkter och koncept ger högre energieffektivitet, förbättrad inomhuskomfort och lägre energitoppar för varje enskild byggnad samtidigt som det är en smart, klimatvänlig och lönsam stadslösning. Patentet för Active Elements godkändes 2020 och ytterligare patent är pendlande.

Kylnings och uppvärmningsenergin regleras av INNENCO Smart Control på ett nytt och unikt sätt vilken också producerar statistik över användningen samt skapar möjlighet till kundmätningar och utvärderingar av energianvändningen, medvetenhet om förnybara energikällor och optimala driftsinställningar. Detta utgör en plattform som presenterar en helt unik lösning för en sådan systemlösning.

finns det en marknad för produkten?

Absolut, fastighetsutvecklare för byggnader och industrier, byggföretag, kommuner och fastighetsägare växer snabbt. En försiktig uppskattning av den totala marknadspotentialen till 2025 är cirka 85 miljarder euro i Nordamerika och Europa.

Våra kunder är både inom konsultverksamhet och byggföretag för installation inom både premium och generell kundsegmentering, och det finns även andra potentiella områden. INNENCO erbjuder exempelvis rådgivning, energibesparingar, certifieringar, 3D-ritningar och unika hållbara energikoncept för smarta och hållbara städer.

vilka är vara konkurrenter?

Vi har konkurrenter, men ingen med fokus på att leverera koncept bestående av enbart två produkter för en så stor besparande potential och mätapplikation. INNENCO är ett varumärke som finns inom bygg- och energibranschen bland många olika byggföretag och fastighetsutvecklare. Eftersom våra system har liknande investeringskostnader som traditionella system ger vår strategi oss en stor fördel jämfört med konkurrenter eftersom vi både utvecklar och tillverkar unika distributionssystem för kyla och värme i kombination med moderna IoT-lösningar för HVAC-industrin.

hur ser affärsidén ut?

Affärsmodellen är baserad på två inkomstkällor, att genomföra projekt och öka intäkterna genom att sälja våra komponenter, som Active Elements, INNENCO Smart Control och konsulttjänster. Samt, ingå licensavtal med starka varumärken inom konsultföretag, arkitektkontor och andra potentiella aktörer för distrobutionen av nyckelprodukter och konsulttjänster

vad är det som gör att ni kommer att lyckas?

Vi har fått internationellt erkännande för vårt avancerade innovativa tillvägagångssätt och nya teknik av Sveriges Energibyrå, IVL Miljöinstitut (Sverige och Kina), Smart City Sweden och North America real-estate developers. Vi har redan etablerat stora kontakter med potentiella kunder i Europa, Nordamerika och Asien på mindre än 3 år och vi har teamet med rätt know-how.

Vår plattform är överlägsen konkurrenternas och vi har erhållit ett stort intresse på marknaden. Vår affärsmodell gör att vi kan arbeta med många starka partners, samtidigt som varumärket INNENCO exponeras.

AVSEENDE NYINTRODUKTION EMISSION AKTIESPRIDNING

Att uppnå listningens krav på ägarspridning samt öka det egna kapitalet för ytterligare finansiering är syftet med nuvarande emission. Med 100 miljoner aktier och en bolagsvärdering om ca 40 MEUR är emissionens avsikt att noteras vid slutförande av denna kapitalanskaffning. Bolagets befintliga projektportfölj med 144 projekt uppgår redan nu till ett beräknat värde om ca 200 MEUR.

I skrivande stund har bolaget upprättat avsiktsförklaringar med DUBAI EXPO 2020 för installation i 6–8 paviljonger till ett uppskattat pris om 40 MUSD. Bolaget håller även på att säkra licensavtal i USA, Indien, Kina och Europa. Bland dessa avtal ryms Smart-City-avtal i Indien till ett värde på ca 80 MUSD.

Avstämningsdagar för deltagande i nyemissionen

Vid betalning kommer bolaget skicka en avräkningsnota och tilldelade aktieägare blir registrerade i aktieboken förd av Nordiska Värdepappersregistret, nvr.se. Avräkningen skickas löpande veckovis och det digitala aktieinnehavet kommer först skickas ut efter emissionen stängs, förväntat Q2 2021.

ETT SMART DISTRIBUTION SYSTEM

Active Elements arbetar med olika klimatzoner i byggnaden för att värma eller kyla rummen. Systemet balanserar automatiskt temperaturen i alla rum och förflyttar över- eller underskottstemperaturer till de zoner där det behövs.

KOPPLAR IHOP HELA BYGGNADEN

Systemet skapar balanserade temperaturzoner genom att omfördela eventuella temperaturskillnader där det behövs eller lagra dem för senare användning.

BYGGT FÖR ATT SKALAS UPP

Systemet är skalbart för att uppnå ännu högre energibesparingar, genom att sammankoppla olika byggnader med samma principer som i en enskild byggnad..

OPTIMALT FÖR SMARTA STÄDER

Innenco Viable City ansluter en hel stad för att uppnå nära-noll eller fullständig självförsörjning.

Några av våra partners