Viktig Information

Investeringsinformation för INNENCO, ett onoterat tillväxtbolag. Investeraren bör vara kunnig och ger härmed sitt samtycke och förstår att åtagande är förknippat med hög risk.

Läs mer


1. Investeringar i onoterade tillväxtbolag är normalt förknippat med hög risk. Många bolag som befinner sig i tidiga skeden kommer att behöva ta in kapital vid återkommande tillfällen eller inte lyckas växa enligt uttalad ambition. Risken är därmed att alla investeringar i sådana bolag kan gå förlorade.
2. Ingen bör således investera mer i onoterade tillväxtbolag än att man kan hantera sådana förluster.
3. Investeringar i onoterade tillväxtbolag är ofta illikvida vilket innebär att det kan vara svårt eller ta tid innan det är möjligt att avyttra sin investering.
4. Varje investering är unik, varför det är av största vikt att investeraren noggrant utvärdera investeringserbjudandet och bolaget innan investeraren genomför en investering.
5. Den informationen som visas på invest.innenco.com om bolagen kommer från bolagen själva och har ansvar för den informationen.
6. Delgivande av Riskfaktorer

Delgivning:
All information som beskrivs i detta dokument bör noga övervägas och i synnerhet de risker som beskrivs nedan. Om någon av följande risker faktiskt uppstår, kan koncernens verksamhet, finansiella ställning, framtidsutsikter och aktiekurs påverkas väsentligt till nackdel för bolaget. Koncernen, aktieägarna och du kan förlora hela eller delar av din investering. Alla risker som styrelseledamöterna är medvetna om vid tidpunkten för utarbetandet av detta dokument och som de anser vara väsentliga listas nedan i avsnittet “Riskfaktorer”. De risker som redovisas nedan listas utan inbördes rangordning eller betydelse. Men ytterligare risker som för närvarande inte är kända för styrelseledamöterna eller som styrelseledamöterna för närvarande anser vara irrelevanta kan också ha en betydande inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och framtidsutsikter. Alla investeringar i aktier är föremål för ett antal risker. Därför bör potentiella investerare noggrant överväga all information i detta dokument och i synnerhet de riskfaktorer som beskrivs nedan innan några investeringsbeslut. Några av följande faktorer avser främst koncernens verksamhet och sektor där verksamheten bedrivs. Andra faktorer avser främst investeringar i aktier.
Därför måste varje aktieägare och potentiella investerare göra en egen helhetsbedömning som även inkluderar information i resten av dokumentet och en allmän extern utvärdering.
AKTIE- OCH AKTIE MARKNADSRELATERADE RISKER
INGEN TIDIGT LEVERERAD UTDELNING
Företaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Storleken på eventuella framtida utdelningar är beroende av framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, bolagets utdelningspolicy och andra faktorer. Det finns därför en risk att utdelning i bolaget inte kommer att föreslås eller lösas in under ett visst år. Under de närmaste åren förväntas eventuella överskottsmedel att återinvesteras i verksamheten för att finansiera koncernens fortsatta utveckling. Styrelsen gör bedömningen att någon utdelning i alla fall inte är aktuell för årsstämman 2021.
ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE
Några av bolagets aktieägare äger en betydande andel av de utestående aktierna och rösterna i bolaget. Följaktligen har dessa aktieägare, enskilt eller gemensamt, möjlighet att utöva ett betydande inflytande på frågor som kräver godkännande av aktieägarna, inklusive utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av tillgångar och andra affärstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för övriga aktieägare, som kan ha andra intressen än majoritets aktieägarnas.
RISKER RELATERADE TILL  PRISUTVECKLING OCH AKTIELIKVIDITET
Värdet på bolagets aktier kan öka, men också minska; och det finns en risk att investerare inte får hela eller delar av det investerade kapitalet. En grundlig analys av koncernen, dess marknad och allmän information bör därför föregå varje investering i bolaget. Även om Bolaget för närvarande är i färd med en notering på en reglerad aktiebörs, kan bolaget inte förutsäga i vilken utsträckning investerarnas intresse för bolaget kommer att leda till en likvid marknad för handel med aktier på en handelsplats. Om ingen aktiv marknad för handel utvecklas, kan investerare ha svårt att sälja aktier i bolaget. Olika faktorer utanför bolagets kontroll, till exempel: marknadsförhållandena på aktiemarknaden eller inom den
bransch där bolaget är verksamt, faktiska eller förväntade fluktuationer i bolagets kvartalsvisa finansiella och operativa resultat, lansering av nya produkter och tjänster från bolaget eller bolagets konkurrenter, utfärdandet av nya eller ändrade rapporter eller rekommendationer från värdepappers analytiker, försäljning av stora aktieinnehav, nya eller avgående nyckelpersoner, regulatoriska förändringar, rättstvister och statliga utredningar, samt ekonomiska och politiska förhållanden eller händelser, kan orsaka svängningar i marknadspriset och efterfrågan på bolagets aktier, vilket kan begränsa eller hindra investerare från att snabbt sälja sina aktier och därmed negativt påverka likviditeten i  Bolagets aktier. Marknaden för handel i bolagets aktier kan också påverkas av utredningar och rapporter om bolaget eller bolagets verksamhet, som publiceras av bransch- och värdepappers analytiker. Om en eller flera av dessa analytiker upphör att följa bolaget eller inte offentliggör regelbundna rapporter kan investerarnas insyn i bolagets förväntade finansiella resultat minska, vilket i sin tur kan leda till en nedgång i aktiekursen eller handels volymerna. Dessutom kan aktiekursen falla om en eller flera av de analytiker som följer företaget nedgraderar aktien eller om bolagets resultat inte lever upp till deras förväntningar.
KAPITALFÖRVÄRV
Företaget kan söka ytterligare kapital för att finansiera den dagliga verksamheten eller för att göra ytterligare investeringar. Sådan finansiering kan sökas genom nyemission av aktier, teckningsoptioner, andra aktierelaterade värdepapper eller konvertibla skuldebrev, vilket kan resultera i utspädning för befintliga aktieägares aktier i bolaget. Det finns också en risk att bolaget inte kommer att kunna få finansiering till rimliga villkor. Om bolaget inte skulle få finansiering till rimliga villkor, eller om utspädning skett, kan det ha en väsentlig negativ effekt på marknadspriset som råder vid en viss tidpunkt för aktierna.
KONTROLL AV BOLAGETNär bolagets aktier är noterade och samtliga aktier blir fritt överlåtningsbara kan ägarstrukturen förändras över tid. Det kan inte uteslutas att den nuvarande sammansättningen av större aktieägare kan komma att ändras i takt med koncernens utveckling, varvid koncernens affärsinriktning kan avvika från den som idag har fastställs av koncernens styrelse.
BRANSCH OCH AFFÄRSRISKER
KONKURRENTER
Det finns en risk att omfattande investeringar och produktutveckling från konkurrenter kan påverka koncernens utveckling och försäljning negativt. I händelse av att koncernen inte kan anpassa sin verksamhet och produkter till marknadens krav på prestanda och efterfrågan, finns det en risk för att koncernen inte kommer att ha den konkurrenskraft som krävs för att lyckas på marknaden, vilket i sin tur kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
TEKNIKUTVECKLINGS RISK
För att koncernen ska förbli konkurrenskraftig måste den tekniska utvecklingen följas särskilt i händelse av eventuella teknikförändringar. Gruppen måste fortsätta att lansera nya produkter och tjänster samt öka och förbättra funktionaliteten, egenskaper och kvaliteten på befintliga produkter. Sådan anpassning är förknippat med kostnader som kan vara betydande och påverkas av faktorer som ligger helt eller delvis utanför koncernens kontrolll. Detta innebär att nivån och tidpunkten för när framtida driftskostnader och kapitalbehov till följd av sådan teknikutveckling uppstår kan avvika avsevärt från nuvarande bedömningar. Bristande förmåga att följa den tekniska utvecklingen och kostnader hänförliga till den kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
LEVERANTÖRER OCH PARTNERS
För koncernen skall kunna leverera sina produkter, är koncernen beroende av insatsvaror och tjänster från tredje part som uppfyller överenskomna krav, till exempel mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att koncernens produktion försenas, vilket kan innebära minskad eller ingen försäljning, som kan ha en väsentlig negativ effekt på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
KUNDERBEROENDE
Koncernen har för närvarande ett begränsat antal kunder. Koncernens omsättning och resultat riskerar att påverkas negativt om en stor kund väljer att avsluta sitt utvecklingsarbete, blir insolvent eller väljer en annan leverantör, som kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
PRISRISKER
Framtida och nuvarande investerare i bolaget bör beakta att en investering är förknippad med hög risk, både operativt och finansiellt, och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Utvecklingen av aktiekursen, förutom faktorer relaterade till verksamheten, är beroende av ett antal omvärldsfaktorer som bolaget inte har möjlighet att påverka.
PERSONAL
Koncernen är beroende av personer som har ledande befattningar inom koncernen och personal med specialkunskaper. Koncernens framgång är till stor del beroende av koncernens förmåga att fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden. Eventuella förluster av personer i ledningen och / eller specifika affärskritiska områden kan ha en negativ inverkan på koncernens förmåga att fullfölja sin strategi och utvecklingstakt, vilket i sin tur kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
KONSULTER
Koncernen använder och är beroende av konsulter i sin verksamhet. Det finns en risk att användningen av konsulter kan resultera i att konsultuppdrag omvandlas till anställningar i koncernen, vilket kan leda till ökade kostnader för koncernen, vilket i sin tur kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
GRUPPENS STRATEGI
Det finns inga garantier för att koncernen kommer att lyckas genomföra sin affärsidé i enlighet med denna beskrivning av företaget. Koncernens förmåga att lyckas på en konkurrensutsatt marknad kräver effektivitet, planering och projektledningssystem. Koncernens framgång är villkorad av dess förmåga att matcha framgång med ökade resurser inom styrning och kontroll. Skulle koncernen inte klara av denna utmaning, finns det en risk för att detta skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
SKATTERISKER
Koncernen bedriver en delvis internationell verksamhet med företag i ett antal jurisdiktioner. Koncernen är därför skattskyldig i flera länder. Koncernen bedriver och rapporterar sin verksamhet i enlighet med interna regler tillsammans med rådgivares tolkning av skattelagstiftningen, förordningar, administrativa förfaranden och rättspraxis i de jurisdiktioner där koncernen är verksam. Det finns en risk att skattemyndigheter och domstolar anser att koncernens tolkning av gällande skattelagstiftning, administrativa förfaranden och rättspraxis inte är korrekt, vilket kan leda till sanktioner såsom skattetillägg, godtyckliga eller andra negativa påföljder för koncernen. Om detta händer, kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat. Ändringar i lagstiftning om bolagsskatt, etc. (inklusive moms) samt andra skatteregler, avgifter från staten, bidrag och subventioner påverkar förutsättningarna för koncernens affärsverksamhet. Eftersom dessa regler historiskt sett har varit föremål för frekventa ändringar, ytterligare förändringar förväntas i framtiden, eventuellt med retroaktiv verkan, kan sådana förändringar kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
VALUTARISK
Koncernen är exponerad för valutarisker, både genom transaktioner i olika valutor och genom att koncernen bedriver verksamhet i olika valutazoner. Dessa risker kan delas in i transaktionsrisker och valutarisker. Transaktionsrisker är risker som förknippas med förlust vid valutaväxling, till exempel genom att betala obetalda intäkter i utländsk valuta som förlorar i värde till följd av valutans fluktuerande växelkurs. Koncernen är exponerad för transaktionsrisker när koncernen bedriver verksamhet i olika valutazoner. Växlings- risker är risker som är hänförliga till värdet av tillgångar och skulder i utländsk valuta som fluktuerar på grund av fluktuationer i växelkursen för den specifika valutan. Koncernen är exponerad för valutarisker vid konvertering av resultat- och balansräkningar från utländska dotterbolag till koncernens redovisningsvaluta. Det finns en risk att de åtgärder som vidtagits av koncernen för att minimera valutarisken är otillräckliga och att fluktuationer i valutakurser således kan ha en betydande negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
KREDITRISK
Kreditrisken innebär risken att koncernens motparter inte fullgör sina åtaganden gentemot koncernen. Koncernens nuvarande och potentiella kunder finansiella ställning och motparternas ekonomiska ställning kan försämras så mycket att de inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden i tid eller överhuvudtaget. Förutom kreditrisker hänförliga till koncernens kunder är koncernen exponerad för kreditrisker i förhållande till andra motparter. Sådana motpartens återbetalningsförmåga kan i sin tur bero på kundernas finansiella ställning. Om någon motpart inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot bolaget eller något av dess dotterbolag, kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
LIKVIDITETSRISK
Med likviditetsrisk avses risken att det saknas tillräckligt med likvida medel för att kunna fullgöra koncernens betalningsåtaganden, vilka huvudsakligen består av rörelsekostnader och orderrelaterade leverantörsskulder. Vissa orderrelaterade leverantörsskulder kan kräva bankgarantier, vilket innebär att likviditet är bunden i koncernen som säkerhet för bankgarantin, vilket i sig påverkar likviditeten negativt. Om koncernens tillgång till likvida medel försämras kan detta få en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.
RISKER FÖR FELAKTIG INTERN KONTROLL
Om koncernens rutiner för bolagsstyrning och interna kontroller inte implementeras eller tillämpas korrekt, finns det en risk att koncernen inte kommer att kunna tillhandahålla den finansiella information som krävs och effektivt övervaka bolagets verksamhet, finansiella ställning och riskhantering. Otillräcklig och ineffektiv bolagsstyrning eller intern kontroll kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.
TVISTER
Det kan inte uteslutas att koncernen kan bli inblandad i någon rättslig tvist eller skiljeförfarande som kan eller inte kan ha betydande inverkan på koncernens resultat eller finansiella ställning. Resultatet av en sådan tvist kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
MÖJLIGHETEN ATT HANTERA TILLVÄXT
Koncernens verksamhet kan växa kraftigt genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på koncernens produkter, vilket ställer stora krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. I ett scenario där personalen och verksamheten växer snabbt måste koncernen implementera effektiva planerings och ledningsprocesser för att effektivt kunna realisera affärsplanen. Styrelsen är medveten om att ett snabbt och starkt gensvar på marknaden kan innebära att koncernen får leveransproblem. Om inte koncernen hanterar dessa problem, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
PRODUKTANSVAR
Eventuella felaktigheter i koncernens produkter kan leda till potentiella  ansvars- och skadeståndskrav gentemot koncernen. Koncernen kan bli ansvarig för skador som orsakas av sina produkter och det kan inte uteslutas att en sådan skuld skulle kunna påverka koncernens verksamhet, ställning och resultat. Eventuella tvister, krav eller motkrav kan påverka koncernens kommersiella rykte och leda till tidskrävande och kostsamma rättsliga förfaranden samt ta ledningens resurser i anspråk, som kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Koncernens förmåga att konkurrera effektivt är bland annat beroende av dess förmåga att skydda, registrera och upprätthålla sina immateriella rättigheter. Koncernen har skydd för sin nuvarande teknik men inte för sitt varumärke. Koncernen riskerar också att vid användningen av sina egna immateriella rättigheter att göra intrång på någon utomstående parts immateriella rättigheter, bland annat i samband med etablering på nya geografiska marknader eller nya produkttekniska områden. De kostnader som uppstått till följd av att koncernen vidtar eller försvarar sig mot rättsliga åtgärder i händelse av överträdelse kan vara betydande, oavsett om påståendet är berättigat eller inte. Det är möjligt att ett negativt resultat för koncernen kommer att resultera i att koncernen måste betala royalties och skadestånd och / eller att koncernen måste sluta använda immateriella rättigheter som inkräktar på andras rättigheter eller tillämpningar av sådana immateriella rättigheter. Om koncernen inte på ett effektivt sätt kan skydda sina immateriella rättigheter eller om någon vidtar rättsliga åtgärder mot något bolag i koncernen för intrång, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat. Koncernen är också beroende av know-how och affärshemligheter. Det är dock inte möjligt att säkerställa ett fullgott skydd mot obehörig distribution av information, vilket är anledningen till att konkurrenter och andra kan få tillgång till den här informationen, vilket kan leda till att information minskar i värde eller att konkurrenterna får en fördel, vilket i sin tur kan ha en betydande negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.
RÄTTSLIGA RISKER
Nya lagar och förordningar, eller förändringar när det gäller tillämpningen av gällande lagar och förordningar som är relevanta för koncernens verksamhet kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat. Koncernen är verksam på en marknad som delvis omges av regleringar och påverkas av politiska beslut. Koncernen måste följa, och påverkas av omfattande och komplexa lagar på nationell, regional och lokal nivå. Om koncernen underlåter att följa gällande lagar och förordningar eller att lagar och förordningar ändras, kan det leda till begränsningar i koncernens verksamhet, ökade driftskostnader eller kostnader i form av kunskap eller andra påföljder som uppkommer i händelse av bristande efterlevnad. Det kan också innebära att motparterna har rätt att säga upp eller ändra avtal som ingåtts med koncernen, som kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, ställning och resultat.